Genel Hizmetler Şube Müdürlüğü

Tahakkuk Birimi : Alımı yapılan mal ve hizmet alımları ile bakım-onarımlara ait hakedişler (ihale usulü, doğrudan temin veya DMO üzerinden yapılan alımlar) ve diğer tüm tahakkuka bağlanması gereken ödeme işlemlerini sağlamak, birim çalışanlarının ödenek, tazminat, masraf, yolluk ve diğer mali haklarının ilgili birimler ile eşgüdüm içerisinde ödemesini yapmak, personel özlük dâhil her türlü tahakkuk işlemlerini yapmak.

Genel İdari İşler Birimi :

--Evrak Kayıt ve Dağıtım : Başkanlığımıza gelen her türlü yazı, belge ve dökümanın kayıt altına almak, havale edilerek ilgili bürolara teslimi ve tasnif işlemlerini yapmak.

--Kamu Konutları : Üniversitemize ait merkez kampüste bulunan 151 adet kamu konutunun tahsis işlemlerinde, Konut Tahsis Komisyonu'nca alınan tahsis kararlarını uygulamak, ilgililere tebliğ etmek, konutları geri almak, ilçelerde bulunan komisyonları bilgilendirmek ve Kamu Konutları Yönetmeliği doğrultusunda idaresini sağlamak.

--Taşıtlar : Üniversitemizin ulaştırma hizmetlerini; 1 adet makam aracı ve 1 adet otomobil, 1 adet otobüsden oluşan hizmet araçları ile 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümlerine uygun şekilde yerine getirmek.

--Kiralama ve Hurda Satışı : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca taşınmaz kiralama işlemleri ile kurum bünyesinde oluşacak, düşümü yapılmış demirbaş hurdaların satış işlemlerini yapmak.

--Personel İşleri : Hizmet alımı ile üniversitemizde çalışan Güvenlik ve Temizlik personelinin yazışma ve özlük dosyalarını oluşturarak takibini yapmak.

Hizmetin gereklerine göre üst yönetici tarafından tevdi edilecek diğer her türlü görev, iş ve işlemleri yerine getirmektedir.